Η διαφθορά και η διαπλοκή είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας μας που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην κρίση που βιώνουμε. Η διαμόρφωση και η χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή κανόνων διαφανούς λήψης των αποφάσεων του κράτους και των φορέων του συνιστούν βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος. Ο Ν. 3861/10 για το Πρόγραμμα «Διαύγεια» αποτελεί ένα από τα λίγα καινοτόμα μέτρα στην κατεύθυνση της προφύλαξης του πολίτη από την αυθαιρεσία, καθώς δίνει τη δυνατότητα γνωστοποίησης και ελέγχου των αποφάσεων του δημοσίου. Οι αλλαγές που επιχειρούνται στην ουσία ακυρώνουν τον θεσμό και γεννούν ερωτήματα ως προς τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Η “Διαύγεια” όχι μόνο δεν πρέπει να περιοριστεί καθοιονδήποτε τρόπο, αλλά επιβάλλεται άμεσα να επεκταθεί η ισχύς της σε όλες τις δραστηριότητες που έμμεσα ή άμεσα αφορούν διαχείριση δημοσίου χρήματος.