► Συνεδρίαση Επιτροπής Πρωτοβουλίας στη Λάρισα, Σεπτέμβρίος 2012

► Εκδήλωση Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2012

► Εκδήλωση Γνωριμίας στην Αθήνα, Ιούλιος 2012